Ang May Kapangyarihang Makapagpatawad ng mga Kasalanan