Hindi ang Tao kundi ang Diyos ang Dapat Bigyang-Lugod sa Paglilingkod