Tagalog


RETURN < click
Ang Iglesia Ni Cristo (more on  " Ang Iglesia ni Cristo")
Ang Mahalagang Kailangan ng Tao ay nasa Iglesia Ni Cristo Lamang
Ang Pinakamahalagang Karunungan
Ang Saligan ng Pagkakaisa ng Iglesia Ni Cristo
Ang Tunay na Pagpapahalaga Kay Cristo
Ang Katunayang Nasa Biblia ang Salita ng Diyos
Ang mga taong tunay na kay Cristo
Ang Pagsunod sa Utos ng Diyos ay Pananagutan ng Tao
Ang Uri ng Anak na Maipagmamalaki ng Magulang
Gawa ng Diyos ang Pagsusugo
Kung Paano Nagkaroon ng mga Salita ng Diyos sa Lupa
May Malaking Pakinabang sa Paglilingod sa Diyos
Sino ang makapagtuturo ng dalisay na aral ng Diyos na nasa Biblia?
Ang Pagbubunyag (more on  " Ang Pagbubunyag")
Ang Buong Katotohanang Nais ng Diyos na Malaman ng Lahat Tungkol Kay Cristo (I Timoteo 2:4-5)
Ang Iglesia Katolika Romana nga ba ang Tunay na Iglesia?
Ang Iisang Tunay na Diyos na Dapat Makilala ng Buong Daigdig
Ang Isang Dahilan ng Laganap na Kasamaan sa Mundo
Ang Katotohanang Sinasabi ng Biblia Tungkol sa Buhay ng Tao
Ang Katotohanang Sinasabi ng Biblia Tungkol sa Buhay ng Tao
Ang Katuparan ng Ibinabala ng mga Apostol na Mangangaral ng Ibang Jesus
Ang May Kapangyarihang Makapagpatawad ng mga Kasalanan
Ang mga Karangalang Ipinutong ng Iglesia Katolika Romana kay Maria na Ina ni Jesus.
Ang Pagbibinyag ng Sanggol sa Iglesia Katolika Romana
Ang Panganib at Kasamaan ng Malabis na Pagkilala ng Iglesia Katolika kay Maria na Ina ni Jesus
Ang Paskong Ipinagdiriwang ng Sanlibutan
Ang Tunay Na Cristiano
Ang Wasto at Marapat na Pagpapahalaga sa Krus ni Cristo
Bakit Dapat Masusing Siyasatin ang Relihiyong Kinagisnan?
Bakit may Nadadaya ng Bulaang Tagapangaral?
Bakit Sapat ang Nakasulat sa Biblia Upang Maging Tanging Patnubay sa Kaligtasan
Hindi ang Tao kundi ang Diyos ang Dapat Bigyang-Lugod sa Paglilingkod
Hindi si Cristo ang Ipinagdiriwang sa Tinatawag na Pasko
Pagrorosaryo at Pagnonovena - Naaayon ba sa Biblia
Pakikinabangan ba ang Pakikilahok sa Misa ng Iglesia Katolika
Sino ang Kumatha ng Katawagang "Trinidad"? Part 1
Sino ang Kumatha ng Katawagang "Trinidad"? Part 2
Tunay na Diyos din ba ang Bugtong na Anak ng Diyos?
Ang Tamang Daan  (more on  " Ang Tamang Daan ")
Ano ang Batayan ng INC sa Biblia sa Isinasagawang Pamamahayag ng mga Salita ng Diyos?
Ano Ang Kapanatikuhan At Ano Ang Kaibahan Nito Sa Pananampalataya?
Ano ang meron sa Iglesia ni Cristo na wala sa ibang Relihiyon?
Ano ang nangyayari sa kaluluwa kapag ang tao ay namatay?
Ano ang Revelation o Apocalipsis?
Ano ang Tamang Pagkaunawa sa Juan 1:1 at 14?
Bakit Bukod ang Lalaki at Babae sa Upuan sa Pagsamba?
Bakit Dinadalaw ang Isang Iglesia Ni Cristo Kapag Hindi Nakasamba?
Bakit Formal Dress ang Kasuotan sa Pagsamba?
Bakit ganoon na lamang ang Pagsunod ng Iglesia ni Cristo sa Namamahala nito?
Bakit Hindi Gumagamit ng Rosary ang Iglesia ni Cristo?
Bakit Hindi Nakikiisa ang Iglesia Ni Cristo sa Fiestang Katoliko?
Bakit Iisa lang ang disenyo ng Kapilya ng Iglesia ni Cristo?
Bakit kailangang Lumipat ng Relihiyon, Ano po ba ang tamang relihiyon?
Bakit kayo naniniwala sa Biblia? Hindi ba mga tao lang ang sumulat nito?
Bakit may Itinitiwalag sa Iglesia Ni Cristo?
Bakit namamahagi ng Pasugo ang INC?
Bakit nyo itinuturo na magkaiba si God at si Jesus Christ?
Bakit po sa pagtuturo ng mga ministro sa INC ay malimit gamitin ang katagang "tunay na Iglesia"?
Bakit sa INC, Hindi Sumisigaw ng Amen Kapag Nangangaral ang Ministro
Bakit Sobra ang Pagpapahalaga ng Iglesia ni Cristo sa Pagsamba?
Bakit Solemn ang Pagsamba sa Iglesia Ni Cristo
Magkasalungat ba ang Lukas 2:7 at Mateo 2:11 tungkol sa Kapanganakan ni Cristo?
May Limitasyon ba ang mga kaanib sa INC o malaya silang gawin ang anuman?
Nagmumulta ba ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo kapag hindi dumalo ng pagsamba?
Pareho bang nilalang ng Diyos ang Mabuti at Masama?
Saan galing ang pera ng mga miyembro ng INC?
Sino nga ang mga tunay na Christian?
Sino po iyong karunungan sa I Corinto 1:24?
Totoo ba na sa INC ay 10% ng Suweldo ang Obligadong Iabuloy?
Totoo ba na Tao ang pagkilala ng INC kay Cristo at Hindi Diyos?
 
Pasugo
Ang Dapat Ibunga sa Atin ng mga Pagsubok sa Buhay
Ang Iingatan Sa Panahon ng Matinding Kapighatian
Ang Kabataang May Magandang Kapalaran
Ang Kabutihan Ng Pagiging Malapit sa Diyos
Ang Matatag na Sambahayan
Ang Magkatuwang na Pananagutan ng Mag-asawa
Ang mga Taong Pakikisamahan ng Diyos
Ang Pagtanaw ng Utang na Loob
Ang Pakikipagkaibigan
Ang Pakikipagkaisa at Pagpapasakop sa Pamamahala
Ang Sambahayang Magiging Mapalad
Ang Walang Maaasahan sa Panahon ng Kasakunaan
Huwag mga Tamad sa Pagsusumikap

Ang Halaga ng Kalusugan
Ang Lunas Sa Karaniwang Suliranin Ng Pamilya
Ang Mabuting Huwaran
Ang Mga Sangkap sa Pagtatagumpay Ayon Sa Biblia
Ang Pamamahala sa Sambahayan na Nakalulugod sa Diyos
Ang Ulirang Sambahayan - Ang ulirang Magulang
Ano ang masamang dulot ng TSISMIS
Huwag Ikayamot ang Payo at Saway ng Magulang
Huwag Makisama sa mga Lasengo
Ilaan ang Sarili sa Paggawa ng Mabuti
Ipagpauna ang mga Bagay na Espirituwal
Kooperasyon sa Sambahayan
Maghanapbuhay nang Marangal
Pamamahala sa Sambahayan na May Kabanalan
Masaya Ka Ba-Ngiti o Ngiwi
Pangarap na Natupad
Wastong Paggugol ng Panahon

Website hosted by: ALFRED P. BONDOC
Sacramento Northern California U.S.A.